Polityka prywatności

Polityka prywatności

witryny https://greenmill.pl/

 

Cel dokumentu

Spółka „FLORALAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym (ul. Strużańska 28, 05-126 Nieporęt) będąca właścicielem witryny internetowej dostępnej pod adresem https://greenmill.pl/ (zwanej dalej również: „Serwisem”) przykłada szczególną uwagę do kwestii ochrony oraz przejrzystości przetwarzania danych osobowych. Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie użytkownikom Serwisu w jaki sposób będą przetwarzane ich dane osobowe oraz udzielenie im wszystkich informacjina temat procesu przetwarzania zgodnie art. 13 Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W przypadku użytkowników Serwisu mogą to być w szczególności: imiona, nazwiska, pseudonimy, adresy poczty elektronicznej, dane eksploatacyjne (dane charakteryzujące
sposób korzystania przez użytkownika z Serwisu), w tym identyfikatory internetowe, a także inne dane osobowe przesyłane przez użytkowników, w szczególności pocztą elektroniczną lub w ramach korzystania funkcjonalności Serwisu (np. poprzez formularz „Napisz do nas”).

 

Administrator danych osobowych, czyli kto?

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu, który decydujeo tym w jakim celu i w jaki sposób dane są przetwarzane, jest właściciel Serwisu, tj. „FLORALAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym (dalej jako „FLORALAND” lub „my”, „nam”, „nas” itp.).

 

Jak się z nami kontaktować?

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z FLORALAND na adres e-mail: kdo@floraland.pl

Korespondencję papierową należy natomiast przesyłać na adres naszej siedziby: ul. Strużańska Stanisławów Pierwszy 28, 05-126 Nieporęt1.

 

W jakich sytuacjach gromadzimy dane osobowe?

Możemy gromadzić dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Gdy użytkownik korzysta z usług Serwisu, w szczególności gdy wypełnia i przesyła dostępny w Serwisie formularz elektroniczny w celu skorzystania określonej funkcjonalności Serwisu np. „Wstaw swoją poradę”, „Zamów newsletter”, „Napisz do nas”,
 • Gdy w celu dostarczania usługi  Serwisu żądanej przez użytkownika niezbędne jest korzystanie z plików cookie (za pomocą „ciasteczek” możemy np. gromadzić informacje niezbędne do zapamiętania ustawień użytkownika),
 • Gdy użytkownik kontaktuje się z nami na wskazany w Serwisie kontaktowy adres poczty elektronicznej FLORALAND lub adres naszej siedziby.

Dane osobowe są gromadzone co do zasady bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak może być niezbędne dla realizacji usługi Serwisu żądanej przez użytkownika lub do obsługi jego zgłoszenia. FLORALAND w dostępnych w Serwisie formularzach wyraźnie wskazuje podanie, których danych jest niezbędne w przypadku danej usługi.

 

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

FLORALAND może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu w następujących celach:

 • W celu świadczenia usług Serwisu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), do których należą:
  • obsługa zgłoszeń otrzymanych od użytkowników Serwisu (np. w celu udzielenia odpowiedzi na ich zapytania, uwagi lub prośby o udzielenie informacji, w celu rozpatrzenia reklamacji lub wszelkich żądań użytkowników Serwisu);
  • cele dowodowe na potrzeby umożliwienia FLORALAND wykazania legalności naszych działań i dopełnienia obowiązków nałożonych
   na nas przepisami prawa, w tym przepisami RODO (np. do udokumentowania uzyskania od użytkowników korzystających z funkcjonalności Serwisu „Wstaw swoją poradę” odpowiednich zezwoleń na publikację przesłanych materiałów; do wykazania wywiązywania się z obowiązków
   w zakresie rozpatrywania żądań użytkowników związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych; do wykazania legalności przesyłania użytkownikom komunikacji marketingowej w związku z usługą „Zamów newsletter”);
  • ustalanie, dochodzenie lub obrona praw i roszczeń w sprawach związanych z działalnością Serwisu lub dotyczących jego użytkowników
   (np. związku z naruszeniem Regulaminu Serwisu).

 

Odbiorcy danych, czyli komu możemy ujawniać dane osobowe?

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy:

 • Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy – wszystkie osoby upoważnione przez FLORALAND są zobowiązane do ochrony i zapewnienia poufności danych osobowych,
 • Nasi usługodawcy, którym w drodze umowy powierzymy przetwarzanie danych osobowych, mogą to być w szczególności firmy świadczące usługi
  w zakresie obsługi IT, dostawcy systemów informatycznych, firmy doradcze, firmy świadczące usługi utrzymywania i moderowania stron internetowych,
 • Operatorzy pocztowi w zakresie niezbędnym do dostarczenia korespondencji, w przypadku gdy komunikacja z użytkownikiem Serwisu będzie prowadzona pocztą tradycyjną,
 • Obsługujące nas kancelarie prawne (np. w przypadku postępowań, w których stroną będzie użytkownik Serwisu).

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

 

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo będą one nam niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Poniżej w tabeli wskazano główne kryteria ustalania okresu przechowywania danych.

 

Cel przetwarzania


Okres przechowywania danych osobowych


Dostarczanie usług Serwisu Do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika z danej usługi np. w przypadku usługi „Zamów newsletter” dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z usługi, natomiast w przypadku usługi „Wstaw swoją poradę” dane będą przechowywane tak długo, jak długo porada będzie publikowana na stronach Serwisu (jeżeli porada nie została opublikowania, dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od otrzymania porady przez FLORALAND)

 

Udzielanie użytkownikom odpowiedzi na zapytania,
uwagi lub prośby o informację
Nie dłużej niż 14 dni od udzielenia odpowiedzi

 

Obsługa reklamacji użytkowników

 

Nie dłużej niż przez okres 6 mieięcy od udzielenia odpowiedzi na reklamację

 

Udokumentowanie wywiązywania się z obowiązków
związanych zrozpatrywaniem żądań użytkowników
dotyczących wykonywania ich praw określonych
w rozdziale III RODO
Do 2 lat od rozpatrzenia żądania

 

 

Ustalenie zasadności roszczenia, cele dowodowe,
obrona w postępowaniu sądowym lub administracyjnym
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie.

 

Czym są pliki cookie i w jakich celach z nich korzystamy?

 

Pliki cookie to mały fragment tekstu, zapisywany tymczasowo po stronie przeglądarki użytkownika Serwisu. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o użytkowniku dzięki zapisywanym w takim pliku informacjom jak np. adres IP, identyfikator sesji (session ID). Plik cookie umożliwia „zapamiętanie” preferencji lub aktywności użytkownika przez określony czas.

 

Niniejszy Serwis wykorzystuje wyłącznie takie pliki cookie, które są niezbędne do realizacji usługi żądanej przez użytkownika lub transmisji komunikatu w sieci. Są to krótkotrwałe pliki cookie, które co do zasady mają charakter sesyjny, co oznacza że są one usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki przez użytkownika (czyli zakończenia sesji przeglądarki).

 

Zgodnie z przepisami prawa stosowanie niezbędnych plików cookie jest wyłączone spod obowiązku uzyskania zgody użytkownika na takie działania,
gdyż tego typu „ciasteczka” są konieczne aby określone funkcjonalności Serwisu działały poprawnie (np. do zapamiętywania danych technicznych potrzebnych do odtwarzania dostępnych w Serwisie treści audiowizualnych, takich jak jakość obrazu, prędkość łącza sieciowego i parametry buforowania lub do personalizacji interfejsu użytkownika Serwisu, gdy użytkownik tego zażądał).

 

Niniejszy Serwis nie wykorzystuje plików cookie ani innych podobnych technologii do celów reklamy behawioralnej, ani śledzenia aktywności użytkowników na potrzeby działań marketingowych.

 

Jakie prawa przysługują osobom, których dotyczą dane osobowe?

 

Każda osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania (zgodnie z art.15 RODO);
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych w sytuacji gdy są one nieprawidłowe (zgodnie z art. 16 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (np. do czasu rozpatrzenia jej sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub przez okres weryfikacji ich prawidłowości);
 • żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
 • wycofania udzielonej wcześniej zgody komunikację marketingową (w ramach usługi „Zamów newsletter”), co jednak nie będzie miało wpływu na legalność działań, które odbywały się w oparciu o tę przesłankę i miały miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody;
 • przeniesienia swoich danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO – prawo to dotyczy tylko danych przekazanych FLORALAND przez użytkownika, które są przez nas przetwarzane w formie elektronicznej w związku z zawartą z użytkownikiem umową; zgodnie z nim użytkownik ma prawo do otrzymania od FLORALAND swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, gdy są one przetwarzane przez FLORALAND
  w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Żądania związane z realizacją praw przysługujących użytkownikom Serwisu, których dotyczą dane osobowe  można kierować na dane kontaktowe FLORALAND wskazane w sekcji „Jak się z nami kontaktować?”. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi,
które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

FLORALAND może pozostawić w swoich zasobach dane osobowe osoby występującej z wnioskiem lub żądaniem w zakresie niezbędnym do udokumentowania, iż ich rozpatrzenie odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu
przedawnienia roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.