Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Realizując postanowienia art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) właściciel strony https://greenmill.pl/ (dalej też: „Serwis”), spółka „FLORALAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym (ul. Strużańska 28, 05-126 Stanisławów Pierwszy) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000392886, NIP 5361908663, REGON 14379718600000, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, wprowadza niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem https://greenmill.pl/, warunki techniczne, zasady przekazywania treści przez Użytkowników oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, jak również warunki przesyłania informacji handlowej w ramach Newslettera.
3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu od momentu podjęcia jakichkolwiek czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub zmierzających w jakikolwiek inny sposób do korzystania ze strony internetowej https://greenmill.pl/. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://greenmill.pl/ jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie https://greenmill.pl/ w części zawierającej regulamin świadczenia usług w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
II. DEFINICJE
Przez użyte w Regulaminie pojęcia rozumie się:
a) Usługodawca – „FLORALAND” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Stanisławowie Pierwszym (ul. Strużańska 28, 05-126 Stanisławów Pierwszy) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000392886, NIP 5361908663, REGON 14379718600000, świadcząca Usługi zgodnie z treścią Regulaminu,
b) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem strony internetowej: https://greenmill.pl/,
c) Użytkownik – podmiot który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu,
d) Punkt zakupu – podmioty, które nie muszą być z Usługodawcą w jakikolwiek sposób powiązane, w których ofercie, zgodnie z wiedzą Usługodawcy, powinny znajdować się towary wskazywane w Serwisie,
e) Podmioty powiązane – podmioty związane z Usługodawcą w sposób prawny, osobowy lub gospodarczy oraz partnerzy handlowi Usługodawcy,
f) Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
g) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21.07.2000 r. Prawo telekomunikacyjne,
h) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
i) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania usług i wizerunku Usługodawcy, dostępna w Serwisie Usługodawcy z wyłączaniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez Usługodawcę. Informacje handlowe dostępne w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny,
j) Usługa Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje o Usługodawcy, informacje handlowe, w tym przede wszystkim o nowościach oferowanych przez Usługodawcę i o oferowanych promocjach,
k) Materiały – dane w postaci cyfrowej w postaci treści, zdjęć, nagrań video dotyczące tematyki udostępnianej przez Usługodawcę w Serwisie.
III. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności:
a) udostępnia Użytkownikowi informacje handlowe dotyczące produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę i Podmioty powiązane w Serwisie, w tym informacje o Punktach zakupu,
b) umożliwia Użytkownikowi przesłanie do Usługodawcy Materiałów dotyczących tematyki wskazanej w Serwisie w ramach zakładki „Porady naszych klientów” poprzez opcję „Wstaw swoją poradę”,
c) informuje Użytkownika o aktualnych promocjach dotyczących towarów oferowanych przez Usługodawcę oraz Podmioty powiązane,
d) udostępnia Użytkownikowi informacje dotyczące możliwości skorzystania z usługi „Newsletter”,
e) świadczy usługi komunikacyjne polegające na umożliwieniu, na indywidualne żądanie Użytkownika, komunikacji z Usługodawcą.
2. Usługodawca może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną.
IV. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWAIDCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę usługi udostępnionej w Serwisie:
a) w przypadku usługi polegającej na wyświetlaniu zawartości Serwisu – z momentem wejścia na stronę internetową Serwisu,
b) w przypadku usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza, opinii, komentarza, itp.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą:
c) opuszczenia przez Klienta Serwisu, lub
d) rezygnacji z danej usługi.
3. Serwis wraz z udostępnionymi w nim usługami świadczonymi drogą elektroniczną dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Funkcjonowanie Serwisu wymaga cyklicznego monitoringu technicznego i aktualizacji, co może powodować czasowe przerwy w działaniu Serwisu.
V. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych: posiadanie przez Użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego z jedną z następujących i zaktualizowanych przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge oraz z dostępem do sieci Internet oraz włączona obsługa plików cookies.
2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Serwisu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Użytkownik posiadało w szczególności system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień.
3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.
4. Za problemy techniczne, związane z wadliwym funkcjonowaniem posiadanego przez Użytkownika sprzętu elektronicznego oraz za brak parametrów umożliwiających Użytkownikowi odbiór danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko wiążące się z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę nie będącą następstwem jego winy bądź zaniedbania, a także za taką, której wyłączną przyczyną jest działanie Użytkownika lub osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY, FUNKCJA „WSTAW SWOJĄ PORADĘ”, ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE MATERIAŁÓW
1. Użytkownik przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do jego warunków
2. Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze strony internetowej Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
3. Użytkownik korzystając z Serwisu jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania z niego w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy, w tym niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, obelżywym lub wulgarnym,
b) umieszczania Materiałów własnych niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz dóbr osobistych osób trzecich; w przypadku stwierdzenia takich działań Usługodawca jest uprawniony do niezwłocznego usunięcia takich Materiałów bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika,
c) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający lub niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych, z poszanowaniem ich prywatności i wszelkich przysługujących im praw (w tym praw autorskich, praw własności intelektualnej itd.),
e) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie i umieszczanie reklam, ogłoszeń, niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) lub treści niezwiązanych z tematyką Serwisu,
f) korzystania z wszelkich Materiałów umieszczonych w Serwisie w granicach dopuszczonych przez prawo, w tym w zakresie własnego użytku osobistego.
4. Użytkownik powinien powiadomić niezwłocznie Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw lub dóbr osobistych w związku z korzystaniem z Serwisu, jak również o jakimkolwiek innym znanym mu przypadku naruszenia, w związku z korzystaniem z Serwisu, przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie
5. Skorzystanie z funkcji „Wstaw swoją poradę” wymaga przesłania wypełnionego formularza przesłania porady, dostępnego w zakładce „Porady” oraz potwierdzenia przez Użytkownika, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin i Politykę prywatności Serwisu.
6. Przekazanie danych i Materiałów przy użyciu opcji „Wstaw swoją poradę” jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie oraz udostępnianie przez Usługodawcę. Usługodawca, przed publikacją Materiałów przekazanych przez Użytkownika, dokona każdorazowej ich weryfikacji. Zastrzega sobie tym samym możliwość rezygnacji z publikacji przekazanych danych, jak również możliwość dokonania ich modyfikacji, opracowania oraz publikacji wybranej przez siebie części Materiałów.
7. Przekazanie Usługodawcy Materiałów jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż Użytkownik jest ich twórcą i posiada pełnię praw do dysponowania nimi bądź posiada inny tytuł prawny do dysponowania Materiałami w zakresie pozwalającym na skorzystanie z usługi a Materiały te nie naruszają praw osób trzecich i mogą stanowić utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). W przypadku wadliwości wskazanego w zdaniu powyżej oświadczenia Usługodawca zwolniony jest od roszczeń osób trzecich, a Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia w pełnej wysokości.
8. Przekazanie przez Użytkownika przy użyciu opcji „Wstaw swoją poradę” Materiałów jest równoznaczne z udzieleniem Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie ani terytorialnie zgody niewyłącznej na korzystanie ze wszystkich przekazanych Materiałów. Zgoda ta obejmuje również autorskie prawa zależne do przekazanych materiałów. Usługodawca ma również prawo do dalszego rozpowszechniania przesłanych przez Użytkownika danych w całości bądź we fragmentach, umieszczania przesłanych przez Użytkownika informacji na innych niż Serwis stronach, w tym również, lecz nie wyłącznie, na prowadzonych przez niego profilach w mediach społecznościowych, na stronach partnerów handlowych Usługodawcy oraz Podmiotów powiązanych.
9. Usługodawcy przysługuje prawo odmowy publikacji i udostępniania przesłanych przez Użytkownika Materiałów bądź praw do usunięcia Materiałów opublikowanych, w szczególności w przypadku gdy:
a) zamieszczanie Materiałów niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) zamieszanie Materiałów, które ze względu na ich jakość merytoryczną lub techniczną nie mogą być umieszczone w Serwisie lub nie są zgodne z jego charakterem,
c) naruszenie prywatności lub praw osób trzecich w ramach Serwisu, bądź obowiązujących przepisów prawa,
d) działania godzące w dobre imię lub inne dobra osobiste Użytkowników lub Usługodawcy,
e) powzięcie uzasadnionych wątpliwości dotyczących posiadania i zakresu uprawnień Użytkownika do Materiałów.
10. Usługodawcy przysługuje pełne prawo do wykorzystywania przesłanych danych i Materiałów, w szczególności w zakresie:
a) Utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, m.in. audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD Romie i plikach w formacie MP3;
b) Zwielokrotniania jakąkolwiek techniką m.in. światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarska w dowolnej formie, technika zapisu komputerowego;
c) Eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie;
d) Publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL);
e) Wykorzystywania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP) oraz audiowizualnych;
f) Wprowadzania do obrotu;
g) Publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania;
h) Wystawiania;
i) Wystawiania w całości i/lub fragmentach;
j) Najmu i/lub użyczenia;
k) Nadanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną (m.in. DTT, LPTV)’
l) Nadawania analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany) (m.in. TVRO czyli analogowy DTH);
m) Nadawania za pośrednictwem platform cyfrowych oraz/lun sieci kablowych
n) Równoczesne i integralne nadawanie (reemitowania) przez inną organizację radiową lub telewizyjną m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii)(m.in. SMATV), oraz systemu DSL;
o) Eksploatacja Utworu lub jego fragmentów za pomocą technologii „pay per view” oraz „video on demand” i „video streaming”, oraz w systemie MMDS, w systemie Closed circut television systems, w paśmie UHF.
11. Użytkownikowi równocześnie nie przysługuje wynagrodzenie za wykorzystywanie przez Usługodawcę utworów znajdujących się w przekazanych Materiałach na powyższych jak również na innych, niż wymienionych powyżej, polach eksploatacji.
12. W formularzu przesłania porady należy podać następujące dane:
a) Imię i nazwisko Użytkownika,
b) Adres e-mail Użytkownika,
c) Tytuł porady,
d) Treść porady w formie pisemnej.
13. Użytkownik może przekazać Usługodawcy dodatkowe Materiały w postaci nagrań video lub zdjęć. Podanie danych wskazanych w ppkt. a)-d) jest niezbędne w celu realizacji funkcji „Wstaw swoją poradę”. Przez udostępnienie Materiałów Użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie, udostępniania i publikowanie ze wskazaniem imienia i nazwiska bądź anonimowo albo z użyciem pseudonimu lub innego określenia indywidualizującego pochodzenie Materiału.
14. Usługodawca nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o każdorazowej publikacji Materiałów, ich części, przyczynie ich modyfikacji bądź też rezygnacji z publikacji.
15. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z praw określonych w powyższych ustępach.
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1. Usługodawca, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Regulaminie, zobowiązuje się do nieprzerwanego i trwałego świadczenia usług drogą elektroniczną. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające mu świadczenie usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Usługodawca nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika.
2. Usługodawca zastrzega prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, renowacyjnych, usuwania usterek, błędów lub nieaktualnych informacji, unowocześniania, jak i zmiany szaty graficznej serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom okresowego korzystania z usług.
3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
4. Wskazanie przez Usługodawcę Punktu zakupu oznacza, iż zgodnie z posiadaną prze niego wiedzą, w ofercie powinny znajdować się towary wskazywane w Serwisie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za faktyczną ofertę wskazany w Serwisie Punktów zakupu.
5. Wskazanie przez Usługodawcę Punktu zakupu nie jest równoznaczne z uznaniem podmiotu prowadzącego dany Punkt zakupu za Podmiot powiązany z Usługodawcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania podejmowane przez osoby prawne oraz fizyczne związane z Punktem zakupu, jak również, za treści i materiały udostępnianie oraz publikowane przez te osoby, jak również osoby z nimi współpracujące oraz korzystające z ich usług.

VIII. KORZYSTANIE Z USŁUGI NEWSLETTER
1. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
2. Korzystać z Usługi Newsletter może każdy Użytkownik, który na stronie https://greenmill.pl/ w części dotyczącej Usługi Newslettera poda swój adres e-mail, imię i nazwisko oraz potwierdzi, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin i Politykę prywatności Serwisu i wyrazi odpowiednią zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz informacji zgodnych z tematyką Serwisu, które może zawierać newsletter.
3. Usługodawca podejmuje decyzje o treści i częstotliwości wiadomości przesyłanych w ramach Usługi Newsletter.
4. Użytkownik w każdej chwili, bez dodatkowych opłat oraz bez konieczności wskazywania przyczyny, może zrezygnować z Usługi Newsletter, korzystając z linka zawartego na końcu każdej z wiadomości wysyłanej przez Usługodawców w ramach Usługi Newsletter, jeśli taki link będzie zawarty albo kierując wiadomość zawierającą stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej floraland@floraland.pl
5. W każdej chwili, a w szczególności w przypadku:
a) naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika,
b) gdy Usługodawcy mają uzasadnione przypuszczenia, że jest to konieczne dla ochrony bezpieczeństwa Usługodawców, Użytkowników lub osób trzecich,
c) na potrzeby prowadzonych postępowań,
d) Usługodawca zachowuje sobie prawo do tymczasowego zawieszenia lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter.
6. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z praw określonych w powyższym ustępie.
IX. ZAPYTANIA, UWAGI I REKLAMACJE
1. Użytkownikom przysługuje prawo zgłaszania zapytań, uwag i reklamacji w związku ze świadczeniem Usług.
2. Zapytania, uwagi i reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail floraland@floraland.pl (w tytule maila wpisując „reklamacja”), bądź tez poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji przesłanych w formie elektronicznej następuje w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia. Odpowiedź zostaje udzielona w formie wiadomości e-mail.
4. Treść reklamacji powinna zawierać co najmniej:
a) dane pozwalające na identyfikację Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail,;
b) określenie przedmiotu reklamacji, uwagi bądź zapytania oraz okoliczności będących podstawą reklamacji, uwagi bądź zapytania wraz z datą ich zaistnienia;
c) określenie oczekiwań Użytkownika.

X. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Usługodawca informuje, że Serwis zawiera dokumenty oraz treści chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.
2. Prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się na stronach internetowych Usługodawcy lub znaki towarowe należą do Usługodawcy, bądź też Usługodawca posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Użytkownik zobowiązany jest również przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. Zastrzeżone są wszelkie prawa, w tym także tłumaczenia. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie, przygotowywanie mikrofilmów, rozpowszechnianie na różnego rodzaju nośnikach, przechowywanie w bazach danych do dalszego przetwarzania, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wskazane działania możliwe są wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.
4. Wiadomości wysyłane do Użytkownika w ramach Usługi Newsletter zawierają treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, zdjęcia, programy, grafika, znaki towarowe, ikony, logotypy itp. nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści otrzymywanych w ramach Usługi Newsletter wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku własnego.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do każdoczasowej zmiany zawartości Serwisu.
XI. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu określone są w dokumencie Polityka prywatności dostępnym na stronie https://greenmill.pl/
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Użytkownik ponosi koszty wynikające z korzystania z usług telekomunikacyjnych, w tym środków komunikacji elektronicznej, niezbędnych do korzystania z Usług według cennika operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne na rzecz Użytkownika.
2. Serwis zawiera linki na strony innych oferentów, które nie są przez Usługodawcę bezpośrednio bądź pośrednio wspierane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści, które zawierają i nie identyfikuje się z ich wypowiedziami.
3. Poszczególne usługi świadczone drogą elektroniczną udostępnione w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za pobrane manuskrypty, nośniki danych i obrazy, ilustracje jak również zdjęcia, jak również za wykorzystywanie publikowanych przez niego treści w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania Usługi Newsletter lub zamknięcia opcji „Wstaw swoją poradę” w dowolnym momencie. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu skorzystania przez Usługodawcę z tego prawa.
6. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wszelkich zmianach Regulaminu niezwłocznie drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Użytkownika Usługi Newsletter.
7. Regulamin może ulec zmianie m.in. w przypadku:
a) zmiany obowiązujących przepisów prawa mającej wpływ na treść Regulaminu;
b) zmiany związanej z zakresem świadczonych usług;
c) zmiany związanej z rodzajem świadczonych usług;
d) zmiany dotyczącej wymagań technicznych;
e) zmiany związanej z rozszerzeniem funkcjonalności zakładki „Wstaw swoją poradę” i/lub Usługi Newsletter.

Regulamin został opublikowany i obowiązuje od dnia 01.04.2022 r.